Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

Armengol:

Armengol: "el alcalde convergente Benet Jané se ha convertido en el alumno más aventajado del socialista Martí Carnicer"

06/03/2013 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

August Armengol denuncia la falta de transparencia y el escaso espíritu democrático del alcalde del cuatripartito local al censurar mociones de PxC

El Vendrell | Redacción.-
Los concejales de Plataforma per Catalunya, amordazados, se presentaron en rueda de prensa en el Centre Cívic l’Estació para denunciar la falta de transparencia y el escaso espíritu democrático del gobierno cuatripartito del Ayuntamiento PSC-CiU-PP-ERC.

Armengol comenzó denunciando la censura que sufrieron dos mociones de PxC que, además, fueron dictaminadas favorablemente en la preceptiva Comisión Informativa previa al Pleno con los votos a favor de PxC y la abstención de los otros grupos.

Las dos, a nuestro parecer, de interés para los vendrellenses. Una era contra la entrada de Turquía a la Unión Europea (UE); está claro que si el Vendrell está lleno de marroquíes a pesar de ser un país de fuera de la UE, el municipio se nos llenaría mucho más de turcos si fuera que este país entrara a la UE. Y la otra, contra la previsión de modificación de la ley de extranjería por parte del Gobierno del PP, que pretende regalar el permiso de residencia a cualquier extranjero que pague más de 160.000 euros por una vivienda, por lo cual en nuestro municipio podrían instalarse las mafias chinas y rusas, de alto poder adquisitivo. "¿Es que no afecta todo esto al Vendrell y a los vendrellenses?" remacha Armengol.

Por eso PxC ha pedido un informe jurídico para aclarar si el alcalde ha cometido delito de prevaricación, o no, al no incluir estas mociones en la orden del día del Pleno del 19 de febrero, a pesar de que, cómo es preceptivo, ambas mociones fueron registradas en tiempo y forma en la ventanilla del Ayuntamiento, fueron dictaminadas favorablemente en la Comisión Informativa previa al pleno, y además, son de interés para el Vendrell y los vendrellenses.

August Armengol también demostró la falta de información que sufre el grupo por parte del gobierno cuatripartito. Mostró la convocatoria y orden del día de las cuatro Comisiones Informativas previas al último pleno, donde sólo figura lacónicamente un solo punto en cada una: "Otros temas". A pesar de que la ley obliga a poner a disposición de todos los grupos políticos del Ayuntamiento toda la información y documentación en lo referente al próximo pleno desde el mismo momento en que se convocan dichas comisiones.

Este no es el caso en el Vendrell, puesto que no nos informan ni siquiera de los temas que hay, todavía mucho menos nos pueden aportar la información adecuada, a veces muy espesa y extensa y que requiere días para estudiarla. El concejal lanza al cuatripartito "sabemos que la información es poder, y que ustedes no lo quieren compartir, pero la información es también responsabilidad, y ustedes son unos irresponsables y unos antidemócratas que no entienden que en democracia tan importante es un gobierno que gobierne como una oposición que controle y fiscalice al gobierno". En este caso también, PxC ha pedido otro informe jurídico para poner a tono al cuatripartito.

El concejal identitario acabó declarando que con actitudes como ésta "el alcalde convergente Benet Jané se ha convertido en el alumno más aventajado del socialista Martí Carnicer".

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

WWW.REVISTAESPIGOL.COM, 26/02/2013; 12:43 Armengol (PxC) denuncia la manca de transparència i l’escàs esperit democràtic del quadripartit del Vendrell

EL VENDRELL.- Aquest migdia August Armengol com a representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC), acompanyat pels regidors de PxC Araceli Bundó, Joan Carrasco i Josep Mitjans, emmordaçats, s’han presentat en roda de prensa al Centre Cívic l’Estació per denunciar la manca de transparència i l’escàs esperit democràtic del govern quadripartit de l’Ajuntament PSC-CiU-PP-ERC.

Armengol ha començat per denunciar la censura que van patir dues mocions de PxC que, a més a més, van ser dictaminades favorablement en la preceptiva Comissió Informativa prèvia al Ple amb els vots a favor de PxC i l’abstenció dels altres grups. Totes dues, al nostre parer, d’interès per als vendrellencs. Una era contra l’entrada de Turquia a la Unió Europea (UE); és clar que si el Vendrell és ple de marroquins tot i ser un país de fora de la UE, el municipi se’ns ompliria molt més de turcs si fos que aquest país entrés a la UE. I l’altra, contra la previsió de modificació de la llei d’estrangeria per part del Govern del PP, que pretén regalar el permís de residència a qualsevol estranger que pagui més de 160.000 euros per un habitatge, per la qual cosa al nostre municipi podrien instal·lar-se les màfies xineses i russes, d’alt poder adquisitiu. “És que no afecta tot això al Vendrell i als vendrellencs?” rebla Armengol. Per això PxC ha demanat un informe jurídic per aclarir si l’alcalde ha comès delicte de prevaricació, o no, en no incloure aquestes mocions en l’ordre del dia del Ple del 19 de febrer, tot i sent, que com és preceptiu, ambdues mocions van ser registrades en temps i forma a la finestreta de l’Ajuntament, van ser dictaminades favorablement en la Comissió Informativa prèvia al ple, i a més, són d’interès per al Vendrell i els vendrellencs.

August Armengol també ha demostrat la manca d’informació que pateix el grup per part del govern quadripartit. Ha mostrat la convocatòria i ordre del dia de les quatre Comissions Informatives prèvies al darrer ple, on només hi figura lacònicament un sol punt en cadascuna: “Altres temes”. Tot i que la llei obliga a posar a disposició de tots els grups polítics de l’Ajuntament tota la informació i documentació referent al proper ple des del mateix moment en què es convoquen dites comissions. 

Aquest no és el cas, ja que no ens informen ni tan sols dels temes que hi ha, encara molt menys ens poden aportar la informació adient, de vegades molt feixuga i extensa i que requereix prou dies per estudiar-la. El regidor llança al quadripartit “sabem que la informació és poder, i que vostès no el volen compartir, però la informació és també responsabilitat, i vostès són uns irresponsables i uns antidemòcrates que no entenen que en democràcia tant important és un govern que governi com una oposició que controli i fiscalitzi el govern”. En aquest cas també, PxC ha demanat un altre informe jurídic per posar en solfa el quadripartit.

El regidor identitari ha acabat declarant que amb actituds com aquesta “l’alcalde convergent Benet Jané s’ha convertit en l’alumne més avantatjat del socialista Martí Carnicer”.

 

WWW.RTVELVENDRELL.CAT, 27/02/2013 PxC retreu a l'equip de govern manca de transparència i censura

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) acusa l’equip de govern de l’Ajuntament del Vendrell de censurador i mancat de transparència. Censurador en el sentit que en el darrer ple, el d’aquest mes de febrer, l’equip de govern no va incloure a l’ordre del dia 2 mocions presentades per Plataforma, i que havien complert amb tots els tràmits corresponents. I mancat de transparència, referint-se a que, com a oposició que són, no se’ls facilita la informació corresponent als punts que es debaten als plens.

WWW.LAFURA.CAT, 27/02/2013; 10:36 La PxC del Vendrell, s'amordaça en públic

EL VENDRELL.- Tres dels cinc regidors de la Plataforma per Catalunya (PxC) del Vendrell va fer dimarts gala del seu populisme apareixent en una roda de premsa amordaçats. L’escenificació volia denunciar la manca de transparència i l’escàs esperit democràtic del quadripartit que governa al Vendrell (PSC-CiU-PP-ERC). Només el seu cap de llista August Armengol, amb la boca destapada, va parlar per queixar-se de la censura que marca l’equip de govern. Com a exemples, dues mocions de tarannà xenòfob que s’havien de debatre en el ple del 19 de febrer, i que l’alcalde Benet Jané no va fer entrar a l’ordre del dia. Una moció era contra l’entrada de Turquia a la Unió Europea i l’altra, contra el lliurament del permís de residència a qualsevol estranger que pagui més de 160.000 euros per un habitatge. La PxC ha demanat un informe jurídic per aclarir si l’alcalde ha comès delicte de prevaricació.Armengol també denuncia que l’Ajuntament els amaga sistemàticament informació de caire municipal.

DIARI DE TARRAGONA, 28/02/2013; PÀG.20 PxC cree que excluir sus mociones es prevaricar

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC), en la oposición en el Vendrell ha pedido un informe para saber si el alcalde ha cometido un delito de prevaricación al no incluir dos mociones que presentó el partido al pleno municipal. Las mociones fueron aceptadas en la comisión informativa. Las mociones eran contra la entrada de Turquía en la Unión Europea y contra la modificación de la Ley de extranjería. El alcalde no las incluyó al pleno ya que son temas más allá de la afectación de la localidad, algo que niega PxC.

EL 3 DE VUIT, 01/03/2013; PÀG.17 PxC critica la “manca de transparència” del govern quadripartit

MÉS – També afirma que no té esperit democràtic

EL VENDRELL.- El regidor August Armengol, com a representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l’Ajuntament del Vendrell, acompanyat pels seus companys Araceli Bundó, Joan Carrasco i Josep Mitjans simbòlicament emmordassats es van presentar dimarts en una roda de premsa al Centre Cívic l’Estació per denunciar la que entenen com a “manca de transparència i escàs esperit democràtic” del govern quadripartit de l’Ajuntament (PSC, CiU, PP i ERC). Armengol va començar la roda de premsa per denunciar la censura que van patir al darrer ple municipal dues mocions de PxC que, a més, el grup polític destaca que van ser dictaminades favorablement en la preceptiva comissió informativa prèvia al ple, amb els vots a favor de PxC i l’abstenció dels altres grups. “Totes dues mocions, al nostre parer, d’interès per als vendrellencs”, segons PxC. Una era contra l’entrada de Turquia a la Unió Europea (UE). “És clar que si el Vendrell és ple de marroquins tot i ser un país de fora de la UE, el municipi se’ns ompliria molt més de turcs si fos que aquest país entrés a la UE”, diu PxC. I l’altra moció era contra la previsió de modificació de la Llei d’estrangeria per part del govern central del PP, “que pretén regalar el permís de residència a qualsevol estranger que pagui més de 160.000 euros per un habitatge, per la qual cosa al nostre municipi podrien instal·lar-se les màfies xineses i russes, d’alt poder adquisitiu”, va pronosticar August Armengol“És que no afecta tot això el Vendrell i els vendrellencs?”, va reblar el mateix regidor portaveu de PxC. Per això, PxC ha demanat un informe jurídic per aclarir si l’alcalde, Benet Jané, va presumptament cometre un delicte de prevaricació en no incloure aquestes mocions en l’ordre de dia del ple del 19 de febrer, “tot i sent, que com és preceptiu, ambdues mocions van ser registrades en temps i forma a la finestreta de l’Ajuntament, van ser dictaminades favorablement en la Comissió Informativa prèvia al ple i, a més, són d’interès per al Vendrell i els vendrellencs”, va afirmar Armengol. D’altra banda el portaveu de PxC també va parlar d’una manca d’informació que pateix el grup per part del govern quadripartit. Per això, Armengol va mostrar la convocatòria i ordre del dia de les quatre comissions informatives prèvies al darrer ple, on només figura lacònicament un sol punt en cadascuna: “Altres temes”“Tot i que la llei obliga a posar a disposició de tots els grups polítics de l’Ajuntament tota la informació i documentació referent al proper ple des del mateix moment en què es convoquen dites comissions”, va dir August Armengol“aquest no és el cas, ja que si no ens informen ni tan sols dels temes que hi ha, encara molt menys ens poden aportar la informació adient, de vegades molt feixuga i extensa i que requereix prou dies per estudiar-la”Armengol també va dir que “sabem que la informació és poder, i que vostès(dirigint-se al govern vendrellenc) no el volen compartir, però la informació és també responsabilitat, i vostès són uns irresponsables i uns antidemòcrates que no entenen que en democràcia tan important és un govern que governi com una oposició que controli i fiscalitzi el govern”. En aquest cas també PxC ha demanat un altre informe jurídic al respecte.

LA FURA, 01/03/2013; PÀG.10 La PxC s’amordaça

EL VENDRELL.- Tres dels cinc regidors de la Plataforma per Catalunya (PxC) del Vendrell va fer dimarts gala del seu populisme apareixent en una roda de premsa amordaçats. L’escenificació volia denunciar la manca de transparència i l’escàs esperit democràtic del quadripartit que governa al Vendrell (PSC-CiU-PP-ERC). Només el seu cap de llista August Armengol, amb la boca destapada, va parlar per queixar-se de la censura que marca l’equip de govern. Com a exemples, dues mocions de tarannà xenòfob que s’havien de debatre en el ple del 19 de febrer, i que l’alcalde Benet Jané no va fer entrar a l’ordre del dia. Una moció era contra l’entrada de Turquia a la Unió Europea i l’altra, contra el lliurament del permís de residència a qualsevol estranger que pagui més de 160.000 euros per un habitatge. La PxC ha demanat un informe jurídic per aclarir si l’alcalde ha comès delicte de prevaricació.Armengol també denuncia que l’Ajuntament els amaga sistemàticament informació de caire municipal.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube