Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

PxC vota en contra de la liquidación de la cuenta general de 2013

PxC vota en contra de la liquidación de la cuenta general de 2013

16/09/2014 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Decepcionante gestión económica y financiera del cuatripartito PSC-CiU-PP-ERC, que a pesar de una voracidad recaudatoria sin límites, mantiene el Vendrell paralizado y con cifras de endeudamiento récord


El Vendrell | Redacción.- En el Pleno extraordinario de la Corporación del cinco de septiembre, el grupo municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) votó en contra de los dos puntos de carácter económico, una modificación de crédito millonaria y el cierre de cuentas 2013. La concejala Araceli Bundó, lo argumentó en los siguientes términos: 

1) El gobierno cuatripartito propuso una modificación de crédito de un millón cien mil euros a la que desde PxC no dimos nuestra aprobación, es decir, más de un millón de euros de desvío del presupuesto inicial. En el pleno del mes de mayo anunciaron un ahorro de 149.543,82 euros en el préstamo del plan de ajuste que serviría para disminuir deuda, ahora se desdicen y servirá sólo para tapar los agujeros de su mala gestión, y deberán poner 900.000 más para tapar agujeros y poner parches. Deberán pagar, por ejemplo: 1) una factura de cerca de 250.000 euros de diciembre de 2012 por la gestión de residuos. Una factura que debería haber sido pagada hace dos años. Que debería haber estado en la previsión del presupuesto del año 2012. "¿Cuántas facturas más habrá en los cajones?" remachó la concejala identitaria; 2) Una factura por el sobrecoste del alumbrado público de casi 200.000 euros, "¡y eso que habían dicho que bajaría el coste de este servicio!", y; 3) Más de medio millón de euros del transporte público porque todavía no se ha gestionado la nueva adjudicación del servicio. Mala negociación y mala gestión.

2) Tampoco estuvimos de acuerdo con la cuenta general de 2013 porque fue un presupuesto que se basó en una nueva subida de impuestos, tasas y precios públicos, que añadida a la del año anterior, 2012, nos lleva a sufrir la subida de impuestos históricamente más grande de todos los años de la democracia: "han subido la basura un 110%, el IBI 38%, el agua 17% el tramo básico, Patronato de Deportes 65% la familia tipo o el transporte escolar hasta el 78,5%". Un honor que, sinceramente, los vendrellenses no quieren ni merecen. O tasas como la de los vados, que representan unos ingresos extra para la retroactividad de los cuatro años y que han sido rebatidos uno tras otro por los tribunales, las sentencias que el Ayuntamiento ha ido perdiendo de las reclamaciones de los vecinos indignados con esta voracidad recaudatoria del cuatripartito. Alzas que ni siquiera les han servido para disminuir el endeudamiento récord, al contrario, "entraron el año 2011 con una deuda de 67 millones de euros a los bancos que ahora ya son 83". Facturas fuera de plazo por lo que tenemos que pagar multas por no pagar cuando toca... facturas que se dejaron en el cajón y salieron después de cerrar el ejercicio. ¡Esto es falsear los números!! ¿Y todo esto para qué? Para tener un Vendrell paralizado, en decadencia, sucio, descuidado, que no está dando la imagen de capital de comarca que es y que al turismo lo maltrata ofreciendo la cara más decadente y sucia de la Costa Dorada. "Con el gobierno cuatripartito el tiempo se ha parado. Se habrán perdido 4 años. No invierten, el municipio no avanza. La silueta de la estructura inacabada del nuevo Esplai d’Avis del Tancat sigue presidiendo fantasmagóricamente la urbanización Jané Parera desde hace años y en la carretera de Valls igual con el Plan Parcial de la Cooperativa Agrícola. En los barrios marítimos, el cine Brisamar tapiado y degradado, así como el aspecto ruinoso del histórico Tabaris".

En definitiva, desde PxC no podemos apoyar una gestión económica y financiera del Ayuntamiento que consideramos muy decepcionante.

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

BUTLLETÍ MUNICIPAL “PLAÇA VELLA”, 19/09/2014 Voracitat recaptatòria sense límits

August Armengol Rofes
Grup Municipal de PxC
Ajuntament del Vendrell

El quadripartit PSC-CiU-PP-ERC s’ha caracteritzat per l’alça d’impostos, taxes i preus públics més gran de la història. En tres anys han apujat les escombraries un 110%, l’IBI 38%, l’aigua 17% el tram bàsic, Patronat d’Esports 65% la família tipus o el transport escolar fins el 78,5%. Indignació ciutadana per l’abús dels 4 anys de retroactivitat pels guals, que lluny de rectificar, perden la majoria dels judicis plantejats pels afectats. No tenen en compte les baixes continuades dels salaris dels treballadors ni de la inflació per aplicar aquestes alces desmesurades i abusives. Que ni tan sols els han servit per disminuir l’endeutament rècord, ans al contrari, van entrar l’any 2011 amb un deute de 67 milions d’euros que ara ja en són 83. Decebedora gestió econòmica i financera.

PEL QUE PAGUEM, el Vendrell està molt brut. Així ho perceben els veïns i és el que se sent pel carrer. Fins i tot a les platges el veïnat va editar i repartir milers de fulletons l’agost passat amb l’epígraf “Coma-ruga, el barri marítim més brut d’Europa”.

EL VENDRELL PARALITZAT. Amb el govern quadripartit el temps s’ha parat. S’hauran perdut 4 anys. No inverteixen, el municipi no avança. La silueta de l’estructura inacabada del nou Esplai d’Avis del Tancat segueix presidint fantasmagòricament la urbanització Jané Parera des de fa anys i a la carretera de Valls igual amb el Pla Parcial de la Cooperativa Agrícola. Als barris marítims, el cinema Brisamar tapiat i degradat, així com l’aspecte ruïnós de l’històric Tabaris.

Plaça Vella, 1, 2n 43700 EL VENDRELL

977 16 64 67 · 607 555 105
elvendrell@pxcatalunya.com
www.plataforma.cat

EL 3 DE VUIT, 12/09/2014; PÀG.7 Rafel Gosálvez pren possessió com a regidor del PSC al Vendrell

REGIDORIES AL CÀRREC - Policia local, contractació i serveis jurídics

EL VENDRELL.- Divendres passat el Vendrell va viure un ple municipal que va tenir, com a punt principal, la presa de posses­sió del càrrec de regidor del PSC de Rafel Gosálvez, que tindrà les mateixes compe­tències que tenia Joan Josep Nin: Policia municipal, Con­tractació i Serveis Jurídics. Rafel Gosálvez, de 37 anys, és director d'Unitats d'Es­colarització Compartida del Vendrell, Calafell i Cunit. És llicenciat en Pedagogia i pertany al Ball de Diables del Vendrell.

El ple també va prendre co­neixement, per unanimi­tat, de la sentència núm. 643/2014 del Tribunal Supe­rior de Justícia de Catalunya i va acordar una pròrroga forçosa del vigent contrac­te per a la constitució d'una societat mixta per la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i sanejament, subscrit amb l'empresa Aqualia Gestión Integral de Agua, S.A.

D'altra banda, amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 vots en contra de  Plataforma per Catalunya (PxC) es va aprovar, de forma inicial, un expedient de modifica­ció de crèdits per un valor total d'1.1OO.OOO euros, i, de forma definitiva, el comp­te general per a I'exercici del 2013 que inclou el de la corporació, els organismes autònoms i les societats municipals. 

L'opinió de PxC

Des de PxC s'ha explicat, en una nota de premsa enviada després del ple, que han votat en contra dels punts anteriors perquè "el govern quadripar­tit ha proposat una modifica­ció de crèdit d'un milió cent mil euros a la qual des de PxC no hem donat la nostra apro­vació, és a dir, més d'un mi­lió d' euros de desviament del pressupost inicial. En el ple del mes de maig van anunciar un estalvi de 149.543,82€ en el préstec del pla d'ajust que serviria per eixugar deute, ara es desdiuen i servirà només per tapar els forats de la seva mala gestió, i n'hauran de po­sar 900.000 més per tapar fo­rats i posar pegats".

Pels representants de Plata­forma el govern haurà de pa­gar, per exemple, "una factu­ra de prop de 250.000 euros de desembre de 2012 per la gestió de residus que hauria d'haver estat pagada fa dos anys. Quantes factures més hi haurà als calaixos? Això és falsejar els números! I tot això per tenir un Vendrell pa­ralitzat, en decadència, brut, descuidat, que no està donant la imatge de capital de comar­ca que és", consideren des del grup municipal.

Des de PxC tampoc estan d'acord amb el compte gene­ral de 2013 perquè "va ser un pressupost que es va basar en una nova pujada d'impos­tos, taxes i preus públics, que afegida a la de l'any 2012, ens porta a patir la pujada d'im­postos històricament més gran de tots els anys de la democràcia".

RTVELVENDRELL.CAT, 05/09/2014 Rafel Gosálvez pren el càrrec de regidor a l'Ajuntament del Vendrell

EL VENDRELL.- L’entrada de Rafel Gosálvez a l’equip de govern del Vendrell inaugura el curs polític a l’Ajuntament. Gosálvez ha assumit el càrrec de regidor del grup socialista al ple extraordinari d’aquest divendres, substituint Jan Pep Nin. 


EIXDIARI.CAT, 08/09/2014; 11:40 PxC vota en contra dels punts econòmics del Ple per la decebedora gestió econòmica i financera del quadripartit

Ple de l’Ajuntament del Vendrell

EL VENDRELL.- En el Ple extraordinari que ha celebrat avui la Corporació, el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) ha votat en contra dels dos punts de caire econòmic. La regidora Araceli Bundó, ho ha argumentat en els següents termes:

1) El govern quadripartit ha proposat una modificació de crèdit d'un milió cent-mil euros a la qual des de PxC no hem donat la nostra aprovació, és a dir, més d'un milió d'euros de desviament del pressupost inicial. En el ple del mes de maig van anunciar un estalvi de 149.543,82€ en el préstec del pla d'ajust que serviria per eixugar deute, ara es desdiuen i servirà només per tapar els forats de la seva mala gestió, i n'hauran de posar 900.000 més per tapar forats i posar parxes. Hauran de pagar, per exemple: 1) una factura de prop de 250.000 euros de desembre de 2012 per la gestió de residus. Una factura que hauria d'haver estat pagada fa dos anys. Que hauria d'haver estat a la previsió del pressupost de l'any 2012. "Quantes factures més hi hauran als calaixos?" va reblar la regidora identitària; 2) Una factura pel sobrecost de l'enllumenat públic de gairebé 200.000 euros , "i això que havien dit que baixaria el cost d'aquest servei!", i; 3) Més de mig milió d'euros del  transport públic perquè encara no s'ha gestionat la nova adjudicació del servei. Mala negociació i mala gestió.

2) Tampoc hem estat d'acord amb “el compte general de 2013 perquè va ser un pressupost que es va basar en una nova pujada d'impostos, taxes i preus públics, que afegida a la de l'any anterior, 2012, ens porta a patir la pujada d'impostos històricament més gran de tots els anys de la democràcia. Un honor que, sincerament, els vendrellencs no volen ni es mereixen”. O taxes com la dels guals, que representen uns ingressos extra per la retroactivitat dels quatre anys i que han estat rebatuts un rere l'altre pels tribunals, les sentències que l'Ajuntament ha anat perdent de les reclamacions dels veïns indignats amb aquesta voracitat recaptatòria del quadripartit. “Puges que ni tan sols els han servit per disminuir l’endeutament rècord, ans al contrari, van entrar l’any 2011 amb un deute de 67 milions d’euros als bancs que ara ja en són 83”. Factures fora de termini per lo qual hem de pagar multes per no pagar a l'hora que toca... factures que es van deixar al calaix i van sortint després de tancar l'exercici. Això és falsejar els números!! I tot això per a què?  Per tenir un Vendrell paralitzat, en decadència, brut, descuidat, que no està donant la imatge de capital de comarca que és i que al turisme el maltracta tot donant-lo la cara més decadent i bruta de la Costa Daurada. “Amb el govern quadripartit el temps s’ha parat. S’hauran perdut 4 anys. No inverteixen, el municipi no avança. La silueta de l’estructura inacabada del nou Esplai d’Avis del Tancat segueix presidint fantasmagòricament la urbanització Jané Parera des de fa anys i a la carretera de Valls igual amb el Pla Parcial de la Cooperativa Agrícola. Als barris marítims, el cinema Brisamar tapiat i degradat, així com l’aspecte ruïnós de l’històric Tabaris”.

En definitiva, des de PxC no podem donar suport a una gestió econòmica i financera de l’Ajuntament que considerem força decebedora.

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 08/09/2014 Rafel Gosálvez pren possessió com a regidor del Vendrell amb bons desitjos fins i tot per part de PxC

EL VENDRELL.- En el Ple extraordinari del passat divendres Rafel Gosálvez va prendre possessió com a regidor del grup municipal del PSC de l’Ajuntament del Vendrell. Rafel Gosálvez, de 37 anys, és director d’Unitats d’Escolarització Compartida del Vendrell, Calafell i Cunit. És llicenciat en Pedagogia i pertany al Ball de Diables del Vendrell. Tindrà les mateixes competències que tenia Joan Josep Nin: Policia Municipal, Contractació i Serveis Jurídics. Gosàlvez va rebre les felicitacions de tot els grups del consistori, fins i tot de Plataforma per Catalunya (PxC), que va dir d’ell que era una bona persona, intel·lectualment preparada per exercir de regidor.


Per unanimitat, s’ha pres coneixement de la sentència núm. 643/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i acordar una pròrroga forçosa del vigent contracte per a la constitució d’una societat mixta per la gestió dels serveis públics de proveïment d’aigua potable i sanejament, subscrit amb l’empresa Aqualia Gestión Integral de Agua, SA.


D’altra banda, amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 vots en contra (PxC) s’ha aprovat, de forma inicial, un expedient de modificació de crèdits per un valor total d’1.100.000 euros i, de forma definitiva, el compte general per a l’exercici del 2013 que inclou el de la Corporació, els Organismes Autònoms i les societats municipals.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube