Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

El Vendrell, 23/02/2015; El quadripartit paralitza la ciutat

El Vendrell, 23/02/2015; El quadripartit paralitza la ciutat

23/02/2015 - El Vendrell

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA 

El quadripartit rebutja les al·legacions de PxC als pressupostos i paralitza la ciutat un any més, i rebutja la nostra impugnació contra la  privatització de l’aigua i la cedeixen al sector privat


El Vendrell | Redacció.- La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC) Araceli Bundó va presentar al Ple les al·legacions al pressupost de 2015 perquè des de PxC "no podem estar d'acord amb uns pressupostos, una vegada més, que es basen en un augment desmesurat d'impostos i taxes en el conjunt del mandat, insuficient augment de la despesa social, endeutament galopant amb xifres desorbitades de pagament d'amortització més interessos i la paralització del municipi per la manca quasi total d'inversions en 4 anys". També es van ratificar en la privatització del servei de l’aigua tot rebutjant la impugnació de PxC que defensa que “els serveis bàsics i essencials s’han de quedar en mans públiques perquè cap empresa s’ha d’enriquir a costa d’un servei essencial per als vilatans” en paraules de Bundó. La jove regidora Anabel Nieto va exposar la negativa de PxC a votar el Pla Educatiu de la Ciutat perquè “no estem d’acord que sigui Serveis Socials qui es faci càrrec de les beques de menjador perquè ja sabem com actúen”.

Les al·legacions al pressupost van ser del següent tenor:

"Atès que en el Ple extraordinari de la Corporació del 30 de desembre de 2014, es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2015 al Vendrell.

Atès que s’han detectat partides amb justificació molt poc precisa i discriminatòria per a la gent pròpia de la nostra vila tals com ara Convivència. “Altres despeses”; Pla de Barris: “Altres contractes ”, “Indemnitzacions” i “Altres despeses diverses”; i Participació Ciutadana “Altres despeses diverses” i “Publicitat i Propaganda”, que tot sumat dóna un total de 126.288,97 euros. 

Atès que hem vist que a la partida Serveis d'Informació “Altres contractes ” es destinen 160.301,80 euros, cosa que considerem una justificació molt poc precisa, i per tal motiu creiem que amb una dotació de 60.301,80 euros es cobreix perfectament. 

Atès que es va aprovar una partida denominada “Actuacions de caràcter econòmic. Altres despeses” dotada de 250.000 euros, una altra anomenada “Control pressupostari altres contractes” de 80.000 euros , constatem que ambdues partides es dediquen a cobrir despeses d’una justificació massa poc concreta, amb 100.000 euros la primera i 40.000 euros la segona ja es cobreix, donant un total de 190.000 euros per poder invertir a la nostra vila.

Atès que en aquest pressupost es destina al capítol d’inversions la quantitat de 853.968,69 euros, dels quals 227.733 euros són per a Cal Martí i 150.000 per a la compra de contenidors de residus, és un fet que ho considerem del tot insuficient per a un municipi de la importància del Vendrell, i que la resta d'inversions enumerades al pressupost són minses i de poca importància estratègica. Perquè la manca d’inversions significa no sols la paràlisi d’un municipi que marxava cap el futur, de la seva modernització i del seu Pla de Barris, sinó també la fi de l’estímul de la demanda agregada, cosa que significarà que el Vendrell no sortirà de la situació de crisi actual.

I atès que la suma de totes aquestes partides pujaria 416.288,97 euros en total, que es volen dedicar a inversions estratègiques. 

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC va sol·licitar al Ple l’adopció dels següents acords: Que s’incloguin dins dels Pressupostos municipals per a l’any 2015 les següents modificacions: 1) Que desapareguin les partides Convivència. “Altres despeses” ; Pla de Barris: “Altres contractes ”, “Indemnitzacions” i “Altres despeses diverses” i Participació Ciutadana  “Altres despeses diverses” i “Publicitat i Propaganda”, que tot sumat alliberarien un total de 126.288,97 euros; 2) Que es faci la modificació de crèdit necessària per a què la partida Serveis d'Informació “Altres contractes ” a la que ara es destinen 160.301,80 euros, quedi amb una dotació de 60.301,80 euros; 3) Que es facin les modificacions de crèdit necessàries per a què les partides “Actuacions de caràcter econòmic. Altres despeses” dotada ara de 250.000 euros quedi amb una dotació de 100.000 euros, i una altra partida anomenada “Control Pressupostari altres contractes” d’ara 80.000 euros quedi dotada amb 40.000 euros; 4) Que els 416.288,97 euros, serveixin per a augmentar en 400.000 euros més el capítol d’inversions essent aquest d'un total d’1.283.968,69 d’euros, i per augmentar el pressupost de la regidoria de “Festes” en 4.000 euros i el de la regidoria de “Serveis Socials” en 12.288,97 euros; 5) Que dins d’aquest nou capítol d’inversions ampliat, s’incloguin  les obres necessàries al nou Esplai d’Avis del Tancat per tal d’acabar el nou edifici per a l'Associació de Gent Gran del Tancat que tan necessari els és per a la continuïtat de les activitats de la nostra gent gran i les modificacions en la xarxa d'aigües del carrer Salmó de la urbanització Coma-ruga Park, ja que segons la gestió que es faci pot ser una eina per a la creació de llocs de treball a la nostra vila fomentant la reactivació econòmica; 6) Que els 4.000 euros afegits a la partida de Festes serveixin per finançar el castell de focs artificials de Sant Joan dels barris marítims que actualment han de finançar els mateixos comerciants, ja que és una activitat cultural pròpia de la nostra vila i de la nostra cultura, i que a més és una eina de reactivació econòmica de la vila amb un efecte “crida” a la població pròpia i de les nostres rodalies, tant fixa com estacional, donant imatge de vila dinàmica, comercial i de serveis, i; 7) Que els 12.288,97 euros afegits al pressupost de la regidoria de Serveis Socials serveixin per fer accions humanitàries i d'emergència puntuals adreçades a les  famílies desafavorides més desprotegides que són els nous pobres, és a dir, aquelles que no entren en els barems actuals per percebre ajudes”.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

DIARI MÉS, 18/02/2015; PÀG.10 El ple desestima les al·legacions de PxC al pressupost del Vendrell

Aprova el pla parcial La Muntanyeta Nord

Un dels moments del ple ordinari que es va celebrar ahir

EL VENDRELL.- El ple del Vendrell va desestimar ahir les al·legacions presentades per Plataforma per Catalunya (PxC) al pressupost del 2015. D’aquesta manera, el pressupost quedava aprovat de forma definitiva per 16 vots a favor –els de PSC, CiU, ERC, PP i RNA– i els 5 en contra de Plataforma per Catalunya. El govern considera que les al·legacions de PxC no justifiquen cap incompliment dels tres possibles supòsits que preveu la Llei d’Hisendes Locals i que poden presentar-se com a reclamacions contra el pressupost. El pressupost consolidat del 2015 és de 49,55 milions d’euros, un import lleugerament superior al del 2014, que va ser de 49,16 milions d’euros. Segons l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, es tracta d’un pressupost equilibrat «que consolida la millora de la situació econòmica de l’Ajuntament del Vendrell duta a terme en aquest mandat, i que ha estat marcada pel seguiment del Pla d’Ajust». 

D’altra banda, el ple va tirar endavant l’aprovació provisional, per unanimitat, del Pla Parcial del Sector 20 La Muntanyeta Nord, una zona que ha vist canviat el seu ús de residencial per un ús comercial.

EL 3 DE VUIT, 20/02/2015; PÀG.5 Llum verda definitiva a un pressupost de 49,55 MEUR

REBUIG - El govern vendrellenc va desestimar les al·legacions de PxC i també les presentades contra el nou concurs per triar soci Aigües de Tomoví, SA

El govern del Vendrell vota el pressupost del 2015 | 3D8

Ricard Vinyals/EL VENDRELL.- El ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar definitivament aquest dimarts a la tarda el pressupost municipal pel 2015 després que el govern local desestimés les al·legacions presentades per Plataforma per Catalunya (PxC). L'aprovació es va fer amb 16 vots a favor-PSC, CiU, ERC, PP i la regidora no adscrita i els 5 en contra de PxC.

El govern del Vendrell considera que les al·legacions de PxC no justifiquen cap incompliment dels tres possibles supòsits que preveu la Llei d'Hisendes Locals i que poden presentar-se com a reclamacions contra el pressupost. Així les coses, el pressupost del 2015 ha complert els terminis d’exposició legals, inclou totes les partides econòmiques obligatòries per a l'administració local i preveu uns ingressos suficients per tirar-lo endavant, sense dèficit inicial, va apuntar l'alcalde, Martí Carnicer, per justificar el rebuig a les al·legacions de PxC. Carnicer també va argumentar que el seu govern no entraria a debatre les al·legacions de PxC “perquè ara no és el moment, sinó que va ser en l'aprovació inicial que hi va haver el debat. Vostès (va dir l'alcalde adreçant-se a PxC) fan la mateixa explicació que aleshores perquè els manquen més propostes”. 

En l’explicació de les al·legacions, PxC va destacar que considera que el pressupost conté diverses partides econòmiques poc concretes i, per exemple, va reiterar la petició de destinar diners a l'acabament del centre de dia per al barri del Tancat. 

Cal recordar que el pressupost consolidat del 2015 és de 49,55 milions d’euros (MEUR), un import lleugerament superior al de l'any 2014, que va ser de 49,16 milions d’euros. També destaca que preveu destinar 8,43 milions d’euros a eixugar el deute de l’administració vendrellenca, que pot baixar fins a 72,26 milions a final d'any-equivalent al 146% dels ingressos anuals de l'Ajuntament del Vendrell i que contempla 1,92 milions d'euros per a inversions. 

Segons l'alcalde del Vendrell, es tracta d’un pressupost equilibrat que consolida la millora de la situació econòmica de l’Ajuntament del Vendrell duta a terme en aquest mandat, i que ha estat marcada pel seguiment del Pla d'Ajust, que arriba fins a l'any 2023.

Desestimat un recurs de PxC

D'altra banda, el ple vendrellenc de dimarts va desestimar amb els vots dels regidors del govern i el PP el recurs formulat per PxC contra l'acord de la sessió municipal del 27 de gener passat pel qual s'aprovava el plec de clàusules per escollir un soci privat per a la constitució d'una empresa mixta que ha de gestionar el servei d'aigües del municipi. Recordem que l'any 2006 el ple vendrellenc va decidir constituir l'empresa mixta Aigües de Tomoví, SA per a la gestió de l'aigua i que va adjudicar el 49% de l'accionariat a l'empresa Aqüàlia. Tanmateix, una sentència judicial ha donat la raó a l'empresa Sorea, que va presentar un parell de recursos, i cal establir una nova licitació perquè aquesta es va fer sense la preceptiva comissió informativa prèvia al ple. El regidor d'Aigües i president de la societat mixta, Jaume Escarré, va destacar que aquest tràmit “no és per un defecte en el plec de condicions per escollir el soci privat, sinó del procediment. Ara hem de resoldre la sentència que ens mana tornar a la situació anterior i cal convocar una nova licitació d'acord amb la de l'any 2006 i que es va ratificar en posteriors legislatures”. “La sentència també ens diu que continuem en el mateix tràmit i que no fem altres invents”. 

RTVELVENDRELL.CAT, 18/02/2015 Valoracions ple febrer

EL VENDRELL.- En acabar la sessió, els portaveus dels diferents grups municipals feien les següents valoracions.

EIXDIARI.CAT, 18/02/2015; 01:55 El Vendrell aprova el pressupost del 2015 i el Projecte Educatiu de la Ciutat

L'oposició ha argumentat les seves al·legacions tot afirmant que hi ha una justificació poc precisa d'alguns punts pressupostaris com pot ser en el capítol “altres despeses”

Ivet Carbajo. El Vendrell aprova el pressupost del 2015 i el Projecte Educatiu de la Ciutat

Ivet Carbajo/EL VENDRELL.- El Ple Municipal d'aquest dimarts ha aprovat, finalment, el pressupost d'enguany amb 16 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP i RNA) i 5 en contra (PxC). L'oposició ha argumentat les seves al·legacions tot afirmant que hi ha una justificació poc precisa d'alguns punts pressupostaris com pot ser en el capítol “altres despeses”. Davant la negativa de Plataforma per Catalunya (PxC), però, Martí Carnicer ha declarat que un “debat pressupostari està pautat” i que aquell argument, similar al que havia tingut Araceli Bundó en l'anterior Ple, no era escaient al moment ja la llei determina els tres punts que permeten una reclamació pressupostària i que per tant, la seva era una “reclamació sense fonament”. Finalment, Carnicer ha determinat que l'estratègia de l'oposició és la creació d'un “sistema d'obstaculització de la tasca de l'Ajuntament”

Un altre punt a destacar del Ple Ordinari ha estat l'aprovació del Projecte Educatiu de la Ciutat (PEC) amb 16 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP i RNA) i 5 en contra (PxC). El PEC, segons ha explicat Kenneth Martínez, és un document de planificació on, a partir d'una diagnosi sobre l'entorn educatiu del municipi, es fan unes propostes de millora per “subsanar els dèficits” que es presentin. D'aquesta manera, es podria ampliar l'oferta formativa per gent amb una pocs estudis, podria existir una proposta urbanística amb la creació d'un camí que unís el centre del Vendrell amb la zona escolar... Finalment, ha acabat la seva explicació dient que com a conseqüència que el principal problema del municipi és l'atur, una de les feines claus des de l'Ajuntament és fer una millora educativa i que aquí rau la importància del projecte. 

A més, el Ple ha aprovat l'adhesió a la campanya de difusió de la Línia 900 900 120 per la violència masclista i, de manera provisional, el Pla Parcial del Sector 20 “La Muntanyeta Nord”, ambdós per unanimitat.

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 17/02/2015 El Ple del Vendrell aprova definitivament el pressupost municipal del 2015

EL VENDRELL.- El ple ordinari d’aquest dimarts 17 de febrer ha fet l’aprovació provisional, per unanimitat, del Pla Parcial del Sector 20 “La Muntanyeta Nord”, una zona que, arran d’una recent modificació puntual del Pla General, ha vist canviat el seu ús de residencial per un ús comercial. Amb l’aprovació feta ara d’aquest pla parcial es dóna un pas més per tal que hi hagi terrenys disponibles per acollir-hi activitats econòmiques. 

D’altra banda, el Ple ha aprovat, també per unanimitat, l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell a la Campanya de difusió de la Línia 900 900 120 de la Xarxa d’Atenció i recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista. Aquest és un servei d’atenció permanent, gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l’any, durant les 24h del dia. S’hi pot accedir per telèfon i per correu electrònic ([email protected] ) i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones. El servei disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d’emergència, si és necessari. 

D’altra banda, el Ple ha aprovat el projecte educatiu de ciutat (PEC), un document de planificació en què el Departament d’Educació de l’Ajuntament hi ha estat treballant durant els darrers 3 anys conjuntament amb la comunitat educativa. Es tracta d’un document marc que agrupa totes les dades i tota la formació acadèmica que ofereix el Vendrell i que ja ha estat aprovat pel Consell Escolar Municipal. En la diagnosi que fa de la situació educativa al municipi, el PEC destaca els punts febles i forts del Vendrell en aquest camp i alhora fa propostes de millora. En concret, com a punts febles destaca, en relació a la mitjana de Catalunya, una baixa formació universitària i un nivell més alt de fracàs escolar. En canvi, com a punt fort del municipi, el PEC ressalta l’adequada dotació d’equipaments i infraestructures educatives del Vendrell. Alguns dels projectes que el document esmenta com a propostes de millora són potenciar el camí escolar, que permetria augmentar els desplaçaments a peu i en bicicleta cap als centres educatius; donar més suport a la URV; transformar la zona escolar en un campus educatiu i millorar el nivell formatiu dels nois i noies de la vila, ja que això repercutirà en una població més preparada per entrar en el món laboral i reduir l’índex d’atur del municipi.

En el Ple d’aquest dimarts ha quedat desestimat el recurs formulat per Plataforma per Catalunya contra l’acord del Ple de 27 de gener del 2015 pel qual s’aprovava el plec de clàusules per escollir un soci privat per a la constitució d’una empresa mixta que ha de gestionar el servei d’aigües del municipi (16 vots a favor: PSC, CiU, ERC, PP i RNA i 5 en contra: PxC). 

Així mateix, el ple ha desestimat les al·legacions presentades per Plataforma per Catalunya (PxC) al pressupost del 2015 i per tant, aquest ha quedat aprovat de forma definitiva. (16 vots a favor: PSC, CiU, ERC, PP i RNA i 5 en contra: PxC). El govern considera que les al·legacions de PxC no justifiquen cap incompliment dels tres possibles supòsits que preveu la Llei d’Hisendes Locals i que poden presentar-se com a reclamacions contra el pressupost. 

Cal recordar que el pressupost consolidat del 2015 és de 49,55 milions d’euros, un import lleugerament superior al del 2014, que va ser de 49,16 milions d’euros. Segons l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, es tracta d’un pressupost equilibrat que consolida la millora de la situació econòmica de l’Ajuntament del Vendrell duta a terme en aquest mandat, i que ha estat marcada pel seguiment del Pla d’Ajust, que arriba fins el 2023.

INFOPENEDES.COM, 18/02/2015 El Ple del Vendrell aprova definitivament el pressupost del 2015

EL VENDRELL.- El ple ordinari d’aquest dimarts 17 de febrer ha fet l’aprovació provisional, per unanimitat, del Pla Parcial del Sector 20 “La Muntanyeta Nord”, una zona que, arran d’una recent modificació puntual del Pla General, ha vist canviat el seu ús de residencial per un ús comercial. Amb l’aprovació feta ara d’aquest pla parcial es dóna un pas més per tal que hi hagi terrenys disponibles per acollir-hi activitats econòmiques.

D’altra banda, el Ple ha aprovat, també per unanimitat, l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell a la Campanya de difusió de la Línia 900 900 120 de la Xarxa d’Atenció i recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista. Aquest és un servei d’atenció permanent, gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l’any, durant les 24h del dia. S’hi pot accedir per telèfon i per correu electrònic ([email protected] ) i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones. El servei disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d’emergència, si és necessari. 

D’altra banda, el Ple ha aprovat el projecte educatiu de ciutat (PEC), un document de planificació en què el Departament d’Educació de l’Ajuntament hi ha estat treballant durant els darrers 3 anys conjuntament amb la comunitat educativa. Es tracta d’un document marc que agrupa totes les dades i tota la formació acadèmica que ofereix el Vendrell i que ja ha estat aprovat pel Consell Escolar Municipal. En la diagnosi que fa de la situació educativa al municipi, el PEC destaca els punts febles i forts del Vendrell en aquest camp i alhora fa propostes de millora. En concret, com a punts febles destaca, en relació a la mitjana de Catalunya, una baixa formació universitària i un nivell més alt de fracàs escolar. En canvi, com a punt fort del municipi, el PEC ressalta l’adequada dotació d’equipaments i infraestructures educatives del Vendrell. Alguns dels projectes que el document esmenta com a propostes de millora són potenciar el camí escolar, que permetria augmentar els desplaçaments a peu i en bicicleta cap als centres educatius; donar més suport a la URV; transformar la zona escolar en un campus educatiu i millorar el nivell formatiu dels nois i noies de la vila, ja que això repercutirà en una població més preparada per entrar en el món laboral i reduir l’índex d’atur del municipi. 

En el Ple d’aquest dimarts ha quedat desestimat el recurs formulat per Plataforma per Catalunya contra l’acord del Ple de 27 de gener del 2015 pel qual s’aprovava el plec de clàusules per escollir un soci privat per a la constitució d’una empresa mixta que ha de gestionar el servei d’aigües del municipi (16 vots a favor: PSC, CiU, ERC, PP i RNA i 5 en contra: PxC).

Així mateix, el ple ha desestimat les al·legacions presentades per Plataforma per Catalunya (PxC) al pressupost del 2015 i per tant, aquest ha quedat aprovat de forma definitiva. (16 vots a favor: PSC, CiU, ERC, PP i RNA i 5 en contra: PxC). El govern considera que les al·legacions de PxC no justifiquen cap incompliment dels tres possibles supòsits que preveu la Llei d’Hisendes Locals i que poden presentar-se com a reclamacions contra el pressupost.

Cal recordar que el pressupost consolidat del 2015 és de 49,55 milions d’euros, un import lleugerament superior al del 2014, que va ser de 49,16 milions d’euros. Segons l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, es tracta d’un pressupost equilibrat que consolida la millora de la situació econòmica de l’Ajuntament del Vendrell duta a terme en en aquest mandat, i que ha estat marcada pel seguiment del Pla d’Ajust, que arriba fins el 2023. 

PxC a Youtube