Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Capítol V. Règim econòmic, patrimonial i documental

Article 23. Recursos econòmics 

El Partit podrà adquirir, administrar i alienar els béns i drets que resultin necessaris per al compliment dels seus fins.

Els recursos econòmics del Partit estan constituïts per:

a) Les quotes i aportacions dels seus afiliats.

b) Els rendiments del seu propi patrimoni.

c) Els crèdits que concertin.

d) Les herències, llegats o donacions que es rebin.

e) Altres ingressos rebuts conforme al què estableix la Llei Orgànica 3/1987 de 2 de juliol, sobre Finançament dels Partits Polítics.

 

Article 24. Patrimoni

PLATAFORMA PER CATALUNYA manca de patrimoni fundacional. En el futur el seu patrimoni estarà constituït pels béns i drets de tota classe que pugui adquirir conforme a les lleis i a aquests Estatuts.

 

Article 25. Obligacions comptables

El Tresorer del Consell Executiu portarà els Llibres de Comptabilitat, Tresoreria, Inventaris i Balanços, que permetin en tot moment conèixer la situació financera. Per a això recaptarà la informació precisa dels tresorers autonòmics, provincials, territorials, insulars, comarcals i locals, que portaran la comptabilitat al nivell corresponent.

 

Article 26. Règim Documental

El Secretari d’Actes del Consell Executiu portarà el Llibre de Registre d’Afiliats i un Llibre d’Actes per a cadascun dels òrgans col·legiats nacionals. Els secretaris dels òrgans inferiors portaran llibres similars al nivell corresponent.

 

Article 27. Administració, fiscalització i control

L’administració i control del règim econòmic i patrimonial la realitzarà el Tresorer, mitjançant la intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels que se’n derivin drets de contingut econòmic, essent fiscalitzats pel President, qui pot comprovar en qualsevol moment l’estat comptable. El tresorer lliurarà al Consell Executiu un balanç i un informe anual en el termini de tres mesos a partir del tancament de cada exercici, per a la seva aprovació. El mateix règim serà d’aplicació en els òrgans inferiors.

 

PxC a Youtube