Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Capítol VII. Duració i dissolució del partit

Article 29. Duració i dissolució 

La duració del present Partit Polític tindrà caràcter d’indefinida.

El Partit es dissoldrà:

a) Per acord adoptat per majoria de les 3/5 parts dels afiliats de Dret reunits en Congrés Extraordinari especialment convocat a l’efecte.

b) Per sentència judicial ferma adoptada per l’autoritat judicial competent.

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució serà administrat per una Comissió Liquidadora amb facultats tant àmplies com en Dret fóra necessari per a què procedeixi a l’alienació del patrimoni i que, una vegada satisfetes les obligacions financeres que existissin, destinaria la quantitat restant, si la hi hagués, a la institució declarada d’interès social o entitat de caràcter benèfic o públic que hagués designat el Congrés.

 

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 31 de març de 2012

PxC a Youtube