Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Capítol II. Àmbits de competència material

Article 7. Àmbits competencials

PLATAFORMA PER CATALUNYA es divideix en diversos àmbits de competència material, essent les línees bàsiques les descrites en el present article.

Són competència dels òrgans centrals:

  1. Establir les línees generals que defineixen l’estratègia política en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu, el seu seguiment i aplicació.
  2. La concreció i direcció de la política d’aliances amb organitzacions polítiques o socials en tots els nivells de l’organització, sigui per iniciativa dels òrgans centrals o per proposta de les delegacions locals o territorials.
  3. La direcció i seguiment si els hi hagués, del treball dels Grups Parlamentaris a les Corts Generals i al Parlament Europeu i la formació de les propostes de candidatures a les eleccions d’aquestes cambres. Corresponent al Consell Nacional fixar el calendari i la definició dels criteris de composició de les candidatures i al Consell Executiu la realització de les mateixes.
  4. Ostentar la representació davant l’Administració Central, davant d’altres forces polítiques i socials a nivell nacional, davant la Unió Europea i fòrums internacionals.

Són competències dels òrgans locals i territorials: 

  1. Ostentar la representació davant l’Administració Autonòmica, provincial o local i davant d’altres forces polítiques i socials al nivell corresponent.
  2. Determinar el programa específic en el seu àmbit de competències i l’elaboració de la política a desenvolupar en els seus respectius territoris, sense que pugui entrar en contradicció amb el dels òrgans superiors, amb el programa polític de PLATAFORMA PER CATALUNYA, o amb les decisions polítiques adoptades pels òrgans superiors.
  3. Elegir les seves candidatures mitjançant mecanismes oberts que es desprenen del present estatut i desenvolupats si fos necessari pels reglaments realitzats per la Junta Autonòmica corresponent i ratificats pel Consell Nacional.
  4. El desenvolupament dels criteris organitzatius dels ens locals i territorials, d’acord amb el reglament a què es refereix l’apartat anterior, sempre que no entri en contradicció amb el d’òrgans superiors.
  5. Elevar al Consell Executiu les propostes d’acords o aliances amb organitzacions polítiques o socials en el seu àmbit territorial respectiu.
  6. Contribuir al sosteniment econòmic de l’Organització Central de PLATAFORMA PER CATALUNYA.
PxC a Youtube